Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.rt-bud.pl

 

§ 1.


[Postanowienia wstępne]

 

1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają:

 

     a)     Sprzedawca – Roman Tomzik
 

ZHIU TOMBUD Roman Tomzik

46-100 Namysłów

Ul. Iwaszkiewicza 18

NIP: 752-100-05-03

REGON: 531680890

Tel: 669 902 509  (opłata jak za połączenie standardowe- wg. cennika właściwego operatora)

Adres e-mail: roman.tomzik@rt-bud.pl
 

     b) Nazwa organu który zarejestrował działalność gospodarczą:

 

    Urząd Miejski w Namysłowie, 46-100 Namysłów,

    Stanisława Dubois 3


 

2)    Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę – przy pomocy strony internetowej – sklepinternetowy „sklep.rt-bud.pl Sklep Ogólnobudowlany”
 

3)    Kupujący - podmiot mający zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
 

4)    Produkt, rzecz - rzecz ruchoma prezentowana przez Sprzedawcę na stronie internetowej w ramachprowadzonego przez niego Sklepu;

 

5)    Strona internetowa – www.sklep.rt-bud.pl

6) Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:


   a) Pod adresem:

 

     ZHIU TOMBUD Roman Tomzik

     46-100 Namysłów

     Ul. Iwaszkiewicza 18

  
b) Pod adresem poczty elektronicznej:

 

     roman.tomzik@rt-bud.pl

 

    § 2.


[Postanowienia ogólne]

 

 

1. Sprzedawca w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi Sklep.

 

2. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu dokonuje prezentacji produktu. W ramach prezentacji produktu Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej jego zdjęcie, nazwę, oznaczenie producenta, zwięzły opis, cenę.

Prezentacja produktu nie jest ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert.

3.  Przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa materiałów budowlanych

 

4.  Cena produktu obejmuje wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (cena brutto). Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy.

 

5.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnychai zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

 

6.  Sprzedawca jest związany informacją o cenie od chwili otrzymania przez Kupującego maila potwierdzającego złożenie zamówienia (§ 3 ust. 9).

 

7.  W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien mieć aktywny adres e-mail, a sprzęt teleinformatyczny, z którego korzysta, powinien mieć   połączenie z siecią Internet (łącze      co najmniej: 1Mbit/S i spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 zainstalowana aktualna przeglądarka Internet Explorer, Firefox,  Google Chrome, Safari, rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli, włączona obsługa Java Script).

 

8. Miejscem spełnienia świadczenia stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży (wydanie produktu) może być tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.


[Zamówienia]

1. Kupujący, chcący zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktu, składa mu zamówienie.

2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, jeżeli zamówienie jest składane:

 

   a) Za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej,

 

   b) przy użyciu poczty elektronicznej e-mail na następujący adres: roman.tomzik@rt-bud.pl      
      

   c) Drogą listową na następujący adres:   

      

        ZHIU TOMBUD Roman Tomzik

        46-100 Namysłów

        Ul. Iwaszkiewicza 18

 

 

3. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

    a)  telefonicznie pod następującym numerem: 669 902 509

 

4. Zamówienie złożone za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, przy użyciu, telefonicznie  jest złożone z chwilą, gdy zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej Kupującego (np. komputer, smartfon, telefon,) w taki sposób, że Sprzedający mógł się zapoznać z jego treścią. Zamówienie złożone drogą listową jest złożone z chwilą, gdy doszło do Sprzedającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.

 

5. Kupujący, chcąc złożyć zamówienie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej powinien utworzyć lub zalogować się na Konto, o którym mowa w § 7, i dokonać następujących czynności:

 

   a ) Wybrać produkt na stronie internetowej, wybrać ilości produktu, jaką Kupujący ma zamiar nabyć, oraz ewentualne sprecyzowanie innych cech zamówienia, a następnie kliknięcie ikony   "Dodaj do koszyka"

 

   b )   Wybór innych produktów w sposób wskazany w pkt 1, a następnie kliknięcie ikony "Do koszyka"

 

   c) W ramach procedury składania zamówienia Kupujący może wybrać następujący sposób zapłaty ceny:

        c.a) Przesyłka kurierska – pobranie

        c.b) Odbiór osobisty (zapłata gotówką przy jednoczesnym odbiorze produktu w Sklepie przez Kupującego) i nacisnąć przycisk „ Dalej”

 

    d) Podanie następujących danych osobowych Kupującego:

         d.a) imię i nazwisko lub nazwa,

         d.b ) adres miejsca zamieszkania lub siedziby lub adres dostawy,

         d.c) adres poczty elektronicznej,

         d.d ) numer telefonu;

         d.e) podanie danych do faktury (w tym NIP), jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą;

 

    e) Kliknięcie ikony "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 

6. Zamówienia mogą być składane przy użyciu poczty elektronicznej, lub drogą listową odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w ust. 2 pkt 2, lub listu na adres podany w ust. 2 pkt 3. W zamówieniu powinny być wskazane produkty, które Kupujący chce objąć umową sprzedaży, dane osobowe Kupującego określone w ust. 5 pkt 4, a także sposób zapłaty ceny określony w ust. 5 pkt 3.

 

7. Zamówienia mogą być składane także telefonicznie. W zamówieniu powinny być wskazane produkty, które Kupujący chce objąć umową sprzedaży, dane osobowe Kupującego określone w ust. 5 pkt 4, a także sposób zapłaty ceny określony w ust 5 pkt 3.

 

8. Po złożeniu zamówienia w sposób opisany w ust. 5, 7 albo 8 Kupujący otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z ust. 5 pkt 4 lit. c maila potwierdzającego złożenie zamówienia. Mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierał dane wskazane przez Kupującego podczas procesu składania zamówienia, a także treść regulaminu obowiązującego u Sprzedawcy podczas składania zamówienia oraz koszt, termin i sposób dostawy produktu. W mailu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie również link aktywacyjny.

 

9.  Mail potwierdzający złożenie zamówienia (ust. 9) nie stanowi oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Od chwili otrzymania maila potwierdzającego złożenie zamówienia Kupujący jest związany zamówieniem, które jednak w każdej chwili może zmienić lub cofnąć.

 

10. Jeżeli dane otrzymane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia zgadzają się ze złożonym zamówieniem, Kupujący kliknie link aktywacyjny, o którym mowa w  ust. 9 zdanie 3. Po kliknięciu linka aktywacyjnego Kupujący otrzyma maila potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 

11. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego maila potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 11 zdanie 2. Mail potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży będzie zawierał również dane wskazane przez Kupującego podczas procesu składania zamówienia, a także treść regulaminu obowiązującego u Sprzedawcy podczas składania zamówienia oraz koszt, termin i sposób dostawy produktu.

 

12. Umowa sprzedaży będzie zawarta w języku polskim                                                                                

 § 4.


 [Dostawa]

 

1. Sprzedawca dostarcza Kupującemu produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD lub przez właściciela sklepu: Roman Tomzik.

 

    a) Czas kompletowania zamówienia podany jest pod każdym z produktów umieszczonych na stronie

 

2. Produkt jest dostarczany na podany przez Kupującego w toku składania zamówienia na adres (§ 3 ust. 5 pkt 4 lit. d ).

 

3. Produkt jest dostarczany w terminie wskazanym na stronie internetowej:

     Płatności i dostawy

 

4. Koszt dostarczenia produktu jest podany na stronie internetowej: :

    Płatności i dostawy  

    § 5.
[Odstąpienie od umowy]

 

 

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty wydania Kupującemu produktu. Kupujący może odstąpić od umowy, stosując formularz odstąpienia od umowy dostępny poniżej niniejszego regulaminu (załącznik nr 1) (Kupujący nie jest jednak zobowiązany do stosowania tegoż formularza).

 

2. Dla zachowania 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną: roman.tomzik@rt-bud.pl ).

 

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczania rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jej upływem.

 

7.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy                

      a) Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta: "Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

           a.a) Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

            a.a.a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

           a.a.b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

           a.a.c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.”

 

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 

1) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 

8) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej,

 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

10. Ust. 1-8 nie znajduje zastosowania, jeżeli Kupujący nie jest konsumentem.

 § 6.


[Reklamacje]

1.   Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 

2.   Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na następujący adres lub pod następującym numerem telefonu:

      a.a) ZHIU TOBUD Roman Tomzik 46-100 Namysłów ul. Iwaszkiewicza 18 NIP: 752-100-05-03 - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście

      a.b) roman.tomzik@rt-bud.pl - gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej

      a.c) 669 902 509 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - gdy reklamacja jest składana telefonicznie

 

3. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

 

4. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

 

 

§ 8.

[Gwarancje]

 

 1) Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 2) Okres gwarancji dla produktów jest zależny od producenta  i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta.

 

 3) Zgłoszenia gwarancyjne takie należy kierować poprzez sprzedawcę 

 

 4) Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej może być karta gwarancyjna  a jeżeli nie została dołączona do produktu dołączyć dowód zakupu lub też potwierdzenie złożonego zamówienia lub inny sposób który   wskazywałby iż produkt został zakupiony w tym sklepie.
 

   

         § 9.
[Świadczenie usług drogą elektroniczną]

 

 

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie.

 

2. W celu skorzystania z możliwości składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Kupujący powinien utworzyć swoje Konto. Utworzenie Konta jest niezbędne dla dokonania zamówienia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej (§ 3 ust. 2 pkt 1).

 

3. Poprzez Konto Kupujący może m. in. dokonywać zamówień, śledzić etapy realizacji zamówienia, poprawiać i edytować dane Kupującego, zmieniać hasło.

 

4. W celu utworzenia Konta niezbędne jest dokonanie rejestracji, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej – w Panelu logowania. W formularzu Kupujący powinien podać takie dane, jak: login, hasło, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), a opcjonalnie również: firmę, NIP, ulicę, kod, miasto, telefon. Login i hasło Kupujący ustala samodzielnie. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Podanie powyższych danych jest niezbędne do realizacji usługi, ze względu na jej właściwość.

 

5. Utworzenie konta możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz jego zaakceptowaniu. Kupujący, dokonując rejestracji, może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz realizacji zamówień, a ponadto na przekazywanie danych osobowych Kupującego osobom trzecim w celu realizacji zamówień, która to zgoda jest wymagana do skutecznego założenia Konta.

 

6. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

8. Konto udostępniane jest osobom, które podają stosowne login i hasło, które należy wpisać w odpowiednio oznaczonych okienkach w panelu logowania na stronie internetowej.

 

9. Reklamacje w zakresie błędów, usterek, przerw i innych nieprawidłowości w działaniu i świadczeniu usług przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: roman.tomzik@rt-bud.pl ). Powyższych postanowień nie stosuje się do reklamacji produktów w zakresie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, o których mowa w § 6.

 

10. Kupujący nie może za pomocą świadczonej przez Sprzedawcę usługi dostarczać do sieci Internet treści o charakterze bezprawnym.

 

11. Kupujący ma prawo do żądania usunięcia jego Konta i zakończenia korzystania z usług w każdej chwili. W tym wypadku zastosowanie znajduje ust. 12.

 

12. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

13. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy:

       a.a) sposób, w jaki Kupujący korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę nie daje się pogodzić z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu – po uprzednim wezwaniu Kupującego do prawidłowego korzystania z tych usług

       a.b) podane dane lub działalność Kupującego mają charakter bezprawny, o czym Kupujący został urzędowo poinformowany, a.e) w posiadaniu Sprzedawcy znajdują się wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Kupującego i uprzednio zawiadomił niezwłocznie Kupującego o zamiarze wypowiedzenia z tego powodu umowy o świadczenie usług,

      a.c) Kupujący w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje ich mimo wystosowania przez Sprzedawcę stosownego wezwania,

      a.d) jeżeli Kupujący nie wykazał aktywności w sklepie, w szczególności nie logował się na Konto w okresie 12 miesięcy od ostatniej aktywności,

      a.e) jeżeli Sprzedawca ma zamiar zlikwidować Sklep.

 

14. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało doręczone Kupującemu.

 

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail drugiej Strony.

 

16. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konto Kupującego zostaje zablokowane, a następnie trwale zlikwidowane.

 

17. Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. Dla realizacji powyższego uprawnienia, wystarczy wysłanie w powyższym terminie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem na adres roman.tomzik@rt-bud.pl , bądź w innej formie.

 

18. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowę tę uważa się za niezawartą.

 

 

 

§ 10.


[Regulamin newslettera]

 

 

1. Newseletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedawcę polegającą na informowaniu za pośrednictwem e-mail korzystającego z tej usługi (zwanego dalej: Korzystającym) o: Nowościach, promocjach, wyprzedażach itp. .

2. W celu skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego newslettera Korzystający powinien dokonać następujące czynności:

     a.a) wpisać w bazie Sprzedawcy swój adres e-mail, korzystając z odpowiedniego okienka w panelu ”Newsletter” na stronie internetowej „sklep.rt-bud.pl Sklep Ogólnobudowlany”,

    a.b) Zapoznać się obowiązkowo z Regulaminem newslettera

    a.c) kliknąć link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail po wykonaniu czynności opisanej w pkt 1.

 

3. Z chwilą kliknięcia linka aktywacyjnego (ust. 2 pkt 3) dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Korzystającym do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

5. Reklamacje w zakresie błędów, usterek, przerw i innych nieprawidłowości w działaniu i świadczeniu usług przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: roman.tomzik@rt-bud.pl ).

 

6. Korzystający ma prawo do żądania usunięcia jego adresu e-mail z bazy Sprzedawcy i zakończenia korzystania z usług w każdej chwili. W tym wypadku zastosowanie znajduje ust. 7.

 

7. Korzystający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny. Żądanie usunięcia adresu e-mail z bazy Sprzedawcy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdy:

    a.a) sposób, w jaki Korzystający korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę, nie daje się pogodzić z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu – po uprzednim wezwaniu Korzystający do prawidłowego korzystania z tych usług,

   a.b) podane dane lub działalność Korzystającego mają charakter bezprawny, o czym Korzystający został urzędowo poinformowany,

   a.c) Korzystający w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu i nie zaprzestaje ich mimo wystosowania przez Sprzedawcę stosownego wezwania,

   a.e) jeżeli Sprzedawca ma zamiar zaprzestania świadczenia usługi drogą elektroniczną opisaną w niniejszym regulaminie.

9. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało doręczone Kupującemu.

 

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail drugiej Strony.

 

11. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną adres e-mail Korzystającego zostanie wykreślony z bazy Sprzedawcy.

 

12. Korzystający uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Dla realizacji powyższego uprawnienia, wystarczy wysłanie w powyższym terminie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź mailem na adres roman.tomzik@rt-bud.pl .

 

13. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowę tę uważa się za niezawartą.

 

14. Korzystający nie może za pomocą świadczonej przez Sprzedawcę usługi dostarczać do sieci Internet treści o charakterze bezprawnym.

 

 

  § 11.


[Dane osobowe]

 

 

1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego (§ 3 ust. 5 pkt 4) są przetwarzane przez Sprzedawcę.

 

2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Roman Tomzik.

 

3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Kupującego w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania umowy sprzedaży produktu, a także świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym także otrzymywania bezpłatnego newslettera.

 

4. Kupujący ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może realizować, kontaktując się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem następującej skrzynki poczty elektronicznej: roman.tomzik@rt-bud.pl, pod numerem telefonu: 669 902 509669 902 509 lub pod następującym adresem: ZHIU TOMBUD Roman Tomzik 46-100 Namysłów ul. Iwaszkiewicza 18 NIP: 752-100-05-03.

  § 12.


[Rozstrzyganie sporów]

 

 

1. 1) Spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego.

 

2. 2) Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, to wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

                                                                                                                           

 

§ 11.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                               Załącznik nr 1

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

                                                                              (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

                                    Nr zamówienia internetowego/nr faktury: …………………………………………………

                                    Imię i Nazwisko ……………………………………………………………

                                    Ulica: ……………………………………………………………

                                    Nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

                                    Kod pocztowy: ……………………………………………………………

                                    Miasto: ……………………………………………………………

                                    Data zawarcia umowy*/ odbioru* ……………………………………………………………

 

                                                                      ………………………………

                                                                      Data i podpis Konsumenta

    

                                                          ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

   

               * Niepotrzebne skreślić

 

  

     Wysłać na adres:

 

     ZHIU OTMBUD Roman Tomzik

     46-100 Namysłów

     Ul. Iwaszkiewicza 18

     NIP: 752-100-05-03

     Z dopiskiem: „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”

 

 

  

   (Kupujący nie jest jednak zobowiązany do stosowania tegoż formularza)

 

   Proszę zapoznać się z regulaminem sklepu opisujący wszystkie możliwości skorzystania z odstąpienia od umowy oraz sposoby płatności za zwrócony towar

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 13.

 

Polityka prywatności RODO

Dane osobowe

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych?

 1. Administratorem Danych osobowych klientów ZHIU TOMBUD Roman Tomzik jest Roman Tomzik z siedzibą w Namysłowie

Dane Administratora

46-100  Namysłów

ul. Iwaszkiewicza 18

NIP: 752-100-05-03

Tel: 669 902 509

E-mail: roman.tomzik@rt-bud.pl

 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach

 

 1. Podanie danych na stronie sklepu przez klienta jest dobrowolne

 

 1. Dane osobowe wpisywane przez klientów na formularza umieszczonych na  www.sklep.rt-bud.pl są poufne i są niewidoczne dla osób nieuprawnionych

 

 

 1. Administrator będzie gromadził następujące dane osobowe użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji. W przypadku składania zamówień składanych poprzesz sklep:

 

 

a) Imię i nazwisko

b) Nazwa firmy  (Jeżeli zamawiającym jest firma)

c) Adres zamieszkania

d) Adres dostawy jeżeli podany adres podczas zamówienia jest inny niż zamawiającego

e) Numer telefonu

f) Numer nip (Jeżeli zamawiającym jest firma)

g) Adres email

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z:

 

 1. Poprawną realizacją złożonego zamówienia (na którą użytkownik będzie musiał wyrazić zgodę podczas składania zamówienia)
 2. Przesyłaniem informacji handlowych związanych z ofertą sklepu ZHIU TOMBUD Roman Tomzik ( za wyrażeniem zgody klienta)
 3. Wysyłka newslettera ( za wyrażeniem zgody klienta)
 4. Odpowiedzi na zadane zapytania ofertowe przesłane drogą elektroniczną które zostały przesłane poprzez formularz dostępny na stronach produktowych i kontaktowych ZHIU TOMBUD Roman Tomzik

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane?

 

 1.  Podane dane przez klienta nie będą udostępniane podmiotom nieuprawnionym, poza tymi które posiadają odpowiednia podstawę prawna lub też z podmiotami którymi Administrator ściśle współpracuje w celu wykonania poprawnej usługi np. dostawy zamówienia (Firmy kurierskie) lub też poprawnego księgowania (biuro rachunkowe)
 2. System informatyczny gdzie przetwarzane są dane osobowe spełniają wszystkie wymogi zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 3. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu na daną wcześniej zgodę klienci nie będą otrzymywać np. Newslettera)

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

 

 1. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (o ile taki cel istnieje) oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymacie Państwo Newslettera. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta (jeżeli takie istnieje) lub korzystając  z adresu: roman.tomzik@rt-bud.pl

 

 1. Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane Firmom kurierskim

 

 1. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie ustalonych warunków współpracy oraz przepisów prawa.

 § 14.

 

POLITYKAWYKORZYSTANIA PLIKÓW „COOKIES”

 

 

 

1. Prowadzący niniejszą stronę internetową stosuje pliki „cookies” w celach niezbędnych doprawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem tej strony internetowej.

 

2. Co to są pliki „cookies”

 

     a.a) Pliki„cookies” (czyli „ciasteczka”) to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika (czyli np. na komputerze, smartfonie, laptopie itp.). Pliki „cookies” zawierają dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki „cookies” zawierają adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do przybliżonej lokalizacji geograficznej Użytkownika, a także: Pliki „cookies” nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub Trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe.

 

3. Cel wykorzystywania plików „cookies”

     a.a) Pliki „cookies” wykorzystywane są dla celów statystycznych, badania potrzeb   użytkowników korzystających z niniejszej strony internetowej, doboru reklam odpowiednio do zainteresowań Użytkowników, przeciwdziałania nadużyciom wykorzystaniu z usług.

 

4. Uprawnienia Użytkownika związane z plikami „cookies”

     a.a) Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, a nawet wyłączyć ich działanie. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, z której korzysta.

 

5. Ograniczenia stosowania plików „cookies” lub wyłączenie ich działania może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony internetowej.

 

[Wejście w życie]

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 25-05-2018.