Reklamacje i zwroty

z dnia

§ 6.
[Reklamacje]

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

    a) Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na następujący adres lub pod następującym numerem telefonu:

     a.a) ZHIU TOBUD Roman Tomzik 46-100 Namysłów ul. Iwaszkiewicza 18 NIP: 752-100-05-03 - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście

      a.b) roman.tomzik@rt-bud.pl - gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej

      a.c) 669 902 509 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - gdy reklamacja jest składana telefonicznie

2. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

3.Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 

 

1) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 2)  Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3)  Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumenta

 

4) Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług."